Dieren West op weg naar een CO2- neutrale wijk!

foto’s: CAF48

Beste inwoners van Dieren-West!

Op 27 juli hebben wij onderstaand bericht geplaatst. Ook in de laatste Goede Buur heeft u hierover kunnen lezen. Wij hadden beloofd om begin oktober een Wijkavond over dit onderwerp te organiseren. Een avond waarop u geïnformeerd zou worden door de gemeente Rheden over de weg die voor Dieren-West wordt ingeslagen richting CO2 neutraal. Op die avond zou u vragen kunnen stellen, uw zorgen en wensen kunnen uiten en wellicht handige ideeën kunnen toelichten.

Welnu…begin oktober lukt, zoals u gemerkt heeft, niet.

Maar er is een datum, en wel: 24 november. Nadere berichtgeving volgt!

Beste inwoners van Dieren-West! 

Zoals u weet dwingt de verandering van het klimaat ons tot bezinning op het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot moet drastisch omlaag om onze leefomgeving leefbaar te houden voor onszelf en voor wie na ons komen. We dragen daarmee met z’n allen een grote verantwoordelijkheid voor alle leven op onze planeet! 

Er wordt op dit moment overal naarstig gezocht naar mogelijkheden om onze energiebehoefte te verminderen en ook wordt gezocht naar duurzamere vormen van energiegebruik. Denk hierbij aan bijvoorbeeld isolatie en aan het terugdringen van aardgas voor de verwarming van onze woningen. 

Landen, provincies en gemeenten zijn verplicht deze energietransitie grondig aan te pakken.  Ook voor de gemeente Rheden en voor ons, in onze wijk, is dit de actuele opdracht! In onze gemeente heeft de coronapandemie nauwelijks invloed gehad op de voortgang van het energie-transitiebeleid. De gemeente heeft hard gewerkt aan haar wettelijke verplichtingen. Zij heeft ons, leden van de Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW), tijdens regelmatige overlegsituaties op de hoogte gehouden van een aantal belangrijke, door de gemeente genomen stappen op dit terrein.

Dieren-West wordt pilotwijk

Sinds kort is bekend dat Dieren-West door de gemeente is aangewezen als ‘pilotwijk’, een wijk die CO2 –neutraal zal worden in de nabije toekomst.  WDDW heeft hierover in maart jl. een bericht geplaatst in de Regiobode. Ook op onze website  kunt u hierover lezen.

Dieren-West wordt daarmee de eerste wijk in onze gemeente die stap voor stap gaat verduurzamen en actief op zoek gaat naar o.a. toepassing van alternatieve energiebronnen. Deze keuze voor onze wijk als ‘kanswijk’  is vastgelegd in het wettelijk verplichte beleidsdocument Transitievisie Warmte  dat moet leiden tot een Wijk  Uitvoerings Plan (WUP), waar de stappen in staan beschreven waarlangs de route naar CO2- neutraal wordt afgelegd.

Kansen voor Dieren-West

WDDW heeft zich nadrukkelijk ingezet om invloed te krijgen op deze en komende ontwikkelingen. Voor ons,  bewoners van Dieren-West, ligt er nu een prachtige kans om samen met de gemeente Rheden belangrijke stappen in het verduurzamingsproces te kunnen zetten. We krijgen zo de mogelijkheid gezamenlijk op te trekken en het energie-transitieproces met elkaar vorm te geven. De energiewerkgroep WDDW pleit namelijk al sinds haar oprichting voor een ‘bewonersgerichte aanpak’.  De gemeente onderschrijft dit streven dus helemaal. Dieren-West is gekozen omdat onze wijk een aantrekkelijke wijk is vanwege de gevarieerde bebouwing, bestaande uit verschillende typen koop- en huurwoningen.  Maar de keuze is ook op onze wijk gevallen vanwege het bestaan van de energiegroep WDDW, die inmiddels verschillende projecten heeft uitgevoerd in samenwerking met tal van wijkbewoners ter verduurzaming van hun woning!  Daarnaast heeft ook het bestaan van een coöperatieve vereniging (Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a.) wat wijst op de aanwezigheid van organiserende capaciteit en structuur – gepleit voor de keuze van onze wijk.


Actief en samen,  met behoud van eigen verantwoordelijkheid

De WDDW wil een spilfunctie vervullen om ervoor te zorgen dat de wijk een belangrijke stem heeft in de ontwikkelingen gericht op verduurzaming en daarmee de reductie van de CO2 uitstoot. WDDW wil er aan bijdragen dat de wijkbewoners, waar het kan, worden ‘ontzorgd’ en daarvoor ondersteuning krijgen bij het nemen van stappen in dit transitieproces. De werkgroepleden zijn er van overtuigd dat dit in het belang is van alle wijkbewoners.

WDDW staat een actieve aanpak voor. We houden de nieuwste ontwikkelingen bij, met name die ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor onze wijk. ‘Samen’ wordt het sleutelwoord! Samen gaan we op weg!  Het uitgangspunt voor WDDW is dat we als inwoners ons bewust worden van onze rol. We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van het klimaatvraagstuk in onze wijk. En samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Dát mogelijk maken, dat willen we helpen organiseren. En ‘samen’ is in dit geval: u, de wijk, de gemeente en andere partijen, zoals energie-experts, netbeheerders en woningcorporaties. 

Wijk van de Toekomst

De actieve opstelling van WDDW heeft geleid tot het verkrijgen van financiële ondersteuning: met de gemeente is de afgelopen maanden met succes gewerkt aan het binnenhalen van subsidies. De kwalificatie ‘pilotwijk’ betekent dat we o.m. goed worden ondersteund en gefaciliteerd in de stappen die genomen gaan worden op weg naar een CO2 -neutrale wijk. Daarvoor zijn EU-subsidies en provinciale en gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld.

Dieren-West is nu ‘Wijk van de Toekomst’ geworden. Dat stelt ons in staat in een regionaal kennis- en ervaringsnetwerk te participeren en zo te leren van anderen! Wij kunnen procesbegeleiding maar ook inhoudelijke en technische expertise tegemoet zien. Dit betekent dat alle wijkbewoners met raad en daad terzijde worden gestaan bij het nemen van ‘woninggebonden’ maatregelen.

SAMEN, dus niet alleen!

Wij in Dieren-West, worden als wijk vanaf dag één betrokken bij het plannen van de energietransitie van Dieren West (WUP). Vanuit verschillende kanten en op verschillende manieren zullen we worden ondersteund. Inmiddels wordt er een procesbegeleider geworven en verdiept WDDW zich nader in het (nóg) energiezuiniger maken van woningen (via o.m. het uitvoeren van isolatieprojecten). De rol en de positie van WDDW blijft die van belangenvertegenwoordiger op het punt van betrokkenheid en participatie van de wijk. Daarnaast is WDDW aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. De werkgroep let erop dat in de toekomst iedere wijkbewoner een zelfstandige positie blijft houden als het gaat om het maken van keuzes. WDDW neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. 

De procesbegeleider heeft vervolgens o.m. de taak er op toe te zien dat bij de opstelling van het WUP, in samenspraak met de WDDW, zoveel mogelijk wijkbewoners worden betrokken en dat alle bewoners van de wijk goed worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen die gaan komen.


Dit mooie project gaat U aan!

We nodigen u met klem uit om uw stem te laten horen en mee te doen. Het gaat om ónze wijk en ónze wijkbewoners, het gaat om kansen voor u! We hebben uw inzichten, vragen, zorgen, oplossingen, bereidwilligheid en steun nodig om tot een breed gedragen energietransitie te komen waar iedereen in de wijk tevreden over is. Help mee!

De komende weken en maanden zullen er acties worden ondernomen om zoveel mogelijk inwoners van Dieren-West te informeren en te betrekken bij belangrijke stappen in dit traject. Goede Buur en de website van Dieren-West zijn hiervoor belangrijke kanalen. Uiteraard blijft WDDW wijkavonden houden! We onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om elkaar al dan niet fysiek te ontmoeten rond begin oktober a.s. 

Tot dan!

Foto gemaakt door CAF 48

PS. Wilt u reageren? Dat kan via duurzaam@dieren-west.nl of via het contactformulier

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Laatste nieuws, WDDW. Bookmark de permalink.