Nieuws van uit de gemeente Rheden

Tijdelijk eenrichtingsverkeer Schietbergseweg op de Posbank bij Rheden weer opgeheven
Het college van burgemeester en wethouders besloot op 26 april 2022 tot het opheffen van het tijdelijke éénrichtingsverkeer op de Schietbergseweg.Na het publiceren van het verkeersbesluit in mei zal naar verwachting in juni 2022 het verkeer weer twee richtingen op kunnen rijden.

In het voorjaar van 2021 werd het op de Posbank te druk om de coronaregels te kunnen naleven. Daarom besloot de gemeente Rheden om het bovenste gedeelte van de Schietbergseweg in Rheden tijdelijk als éénrichtingsverkeer in te stellen. Het college heeft op 26 april jl. besloten het tijdelijke éénrichtingsverkeer op de Schietbergseweg op te heffen. Naar verwachting kan het gemotoriseerd verkeer vanaf de Posbank vanaf juni 2022 ook weer via de Schietbergseweg naar beneden rijden (richting het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en naar het dorp Rheden). Dit sluit ook aan op het besluit dat de gemeenteraad van Rheden in februari 2022 heeft genomen over het Principeplan dat vooruitloopt op het Masterplan Veluwezoom. In het Principeplan staat dat de Schietsbergseweg ook in de toekomst in twee richtingen bereden kan worden. 

Minder autokilometers in de natuur en minder zoekverkeer
Tijdens het ingestelde éénrichtingsverkeer op de Schietbergseweg zijn er ook verkeersmetingen gedaan. Daaruit bleek dat het verkeer dat bij de Schietbergseweg niet meer naar beneden kon rijden, zich verplaatste naar de andere wegen het natuurgebied uit, met een verdeling van 75% via Velp en 25% via De Steeg. Dit verkeer rijdt door het éénrichtingsverkeer langer en meerdere kilometers door het natuurgebied. Om dit te voorkomen heeft het college van B&W besloten om het éénrichtingsverkeer op te heffen. 

Centrum Rheden beter bereikbaar voor bezoekers
De gemeente heeft in haar beleid de ambitie om het Veluwemassief, de dorpen en het stroomgebied van de IJssel beter met elkaar te verbinden en de economische positie van het winkelgebied in Rheden te versterken. De ambitie is om bezoekers van de Posbank ook meer in het winkelgebied te krijgen. Het opheffen van het éénrichtingsverkeer kan hieraan bijdragen.

Masterplan Veluwezoom
Sinds het voorjaar van 2021 werken de gemeenten Rheden en Rozendaal samen met
Natuurmonumenten aan het Masterplan Veluwezoom. Dit Masterplan moet ervoor zorgen dat de balans tussen natuur en recreatie in het Nationaal Park Veluwezoom wordt verbeterd. Het vastgestelde Principeplan wordt nu uitgewerkt tot het Masterplan Veluwezoom. De verwachting is dat zowel het Masterplan als het uitvoeringsprogramma nog voor de zomer van dit jaar aan de gemeenteraden worden aangeboden.

Wat vinden inwoners van de sociale voorzieningen in Rheden?
De gemeente Rheden gaat onderzoeken wat inwoners vinden van de hulp en ondersteuning voor bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk, buurtwerk en meedoen in de buurt of wijk: de sociale basis. Dit is de basis waarop mensen met elkaar samenleven. Het gaat om allerlei verbanden tussen inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, professionals en de gemeente. Daarom is een onderzoek gestart onder de leden van het inwonerpanel ‘Rheden Spreekt’. Ook inwoners die (nog) niet meedoen aan het panel kunnen tot en met 8 mei hun mening geven. 
Inwoners werken veel samen met vrijwilligers en professionele organisaties aan een fijne samenleving waarin mensen mee kunnen doen. Hieruit ontstaan mooie, passende en soms vernieuwende vormen van ondersteuning aan naasten. De gemeente Rheden wil inwoners helpen mee te blijven doen en het gemakkelijker te maken om anderen te helpen.

Waarom dit onderzoek?
Daarom is het belangrijk om te weten wat inwoners  van deze voorzieningen vinden. De uitkomsten worden gebruikt voor het verbeteren van die voorzieningen. De gemeente roept vooral ook inwoners op die zich inzetten voor een buurtinitiatief, zij die zorgen voor een naaste of inwoners voor wie meedoen in de samenleving niet vanzelfsprekend is, mee te doen. De vraag is o.a. of hulp en ondersteuning voor hen goed vindbaar en beschikbaar is. 

Meedoen: Leden van het panel ‘Rheden Spreekt’ ontvangen een email over het onderzoek.
Inwoners die (nog) niet deelnemen aan het inwonerpanel, maar toch graag willen meedoen kunnen de vragenlijst ook invullen via www.moventem.nl/rheden.

Het is ook mogelijk om de vragenlijst op papier in te vullen. De vragenlijst is telefonisch op te vragen bij onderzoek- en adviesbureau Moventem via het gratis telefoonnummer 0800 1904. Moventem is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat het onderzoek uitvoert voor de gemeente Rheden.

Vaker uw mening geven?
Iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente woont, werkt en/of onderneemt kan meepraten in het panel. Mensen die vaker willen meedenken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Rheden kunnen zich aanmelden via www.rhedenspreekt.nl. Na ieder onderzoek informeert de gemeente de deelnemers rechtstreeks over de resultaten en wat de gemeente daar mee doet.
Gegevens worden uitsluitend voor ‘Rheden Spreekt’ gebruikt en nooit aan derden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoni

-OO-

Voorschot energietoeslag voor inwoners met een uitkering
Het Rijk gaat mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening extra ondersteunen door een energietoeslag. De gemeente Rheden gaat deze toeslag uitbetalen. Huishoudens die een uitkering op grond van de Participatiewet, een IOAW- of IOAZ uitkering of een Bbz uitkering levensonderhoud krijgen, ontvangen deze week al een voorschot van € 200 per huishouden. Binnenkort kunnen meer inwoners de toeslag aanvragen.

De gemeente stelt binnenkort de Rhedense spelregels voor de energietoeslag vast. Zodra het college  hierover een besluit heeft genomen, ontvangen inwoners met een uitkering de rest van het bedrag (in termijnen) op hun rekening.
Wethouder Gea Hofstede: “Ik ben blij dat we al kunnen overgaan tot het uitkeren van een voorschot aan inwoners met de laagste inkomens. Zij hebben het al zwaar genoeg. We hopen ook snel te kunnen regelen dat andere inwoners, die hiervoor in aanmerking komen, deze toeslag krijgen.”

Lage inkomens
Inwoners die geen uitkering ontvangen maar wel een laag inkomen hebben, kunnen de energietoeslag op korte termijn aanvragen. De gemeente werkt op dit moment aan de voorbereiding zodat de toeslag later dit voorjaar snel aangevraagd en uitbetaald kan worden.
Informatie
Actuele informatie over de energietoeslag is te lezen op www.rheden.nl/energietoeslag.
De gemeente biedt ook meer hulp aan voor inwoners met financiële problemen of zorgen om geld.  Informatie hierover is te vinden op www.rheden.nl/laaginkomen.

-OO-

Situatie Oekraïne
Ook voor Oekraïners is er opvang nodig. De gemeente is op dit moment druk aan het onderzoeken of er locaties in de gemeente zijn waar Oekraïners opgevangen kunnen worden. Samen met de andere gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden zal daar in de loop van de volgende week hopelijk meer duidelijkheid over zijn. Op de site van de gemeente Vluchtelingen uit Oekraïne helpen – gemeente Rheden staat informatie over de situatie in de Oekraïne. Deze informatie wordt steeds aangepast aan de actualiteit.

-OO-

Door goede afspraken schuldenvrije toekomst sneller in zicht
De gemeente Rheden sluit zich aan bij een afspraak van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) tussen gemeentes, schuldeisers en incassobureaus. Door vaste afspraken met deze partijen is er sneller een oplossing in zicht voor inwoners met schulden.

Collectief Schuldregelen
Wanneer een inwoner met schulden bij de gemeente aanklopt, gaat de gemeente met alle schuldeisers in overleg om een oplossing voor de schulden te vinden. Op dit moment kan dit soms lang duren, omdat alle schuldeisers akkoord moeten gaan voordat de regeling kan starten. Door de overeenkomst Collectief Schuldregelen, maakt de gemeente afspraken met grote schuldeisers om automatisch goedkeuring te geven op een voorstel. Dit zijn onder andere zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en grote webwinkels.

Sneller schuldenvrije toekomst
Dit is een mooie stap voor de schuldhulpverlening in Rheden. Het traject voor de inwoner met schulden verloopt op deze manier sneller en overzichtelijker zodat er sneller perspectief is op een schuldenvrije toekomst. Daarnaast hoeven de schuldhulpverleners minder tijd aan administratie te besteden en kunnen zij zich meer richten op coaching van inwoners met geldzorgen.

Wethouder Gea Hofstede: “Heel vaak blijven mensen met schulden hiermee uit schaamte lang doorlopen. En ik heb al vaker gezegd dat mensen zich écht niet hoeven te schamen. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter we je kunnen helpen. En deze afspraak met de NVVK is een prachtige stap om te zorgen dat mensen hun (financiële) leven weer sneller op orde krijgen!”

Hulp nodig bij geldzorgen? De schuldhulpverleners van de gemeente zijn telefonisch te bereiken via (026) 49 76 911 of via het aanvraagformulier op de website. Zij nemen dan contact op met de aanvrager. Kijk voor meer informatie opwww.rheden.nl/Inwoners/Werk_inkomen_schulden/Hulp_bij_geldzorgen

Voor financiële vragen en advies kunnen inwoners ook terecht bij de inloopspreekuren in de dorpshuizen in Rheden, Dieren en Velp. Kijk hiervoor op www.incluziorheden.nl/informatiepunten/.

-OO-

Gedeeltelijke afsluiting Harderwijkerweg
Na de zomer vindt er groot onderhoud plaats aan de Harderwijkerweg in Dieren. Het gaat om het deel vanaf de Imboslaan tot en met de Prinses Beatrixstraat. Namens de gemeente Rheden is ons bureau betrokken bij de voorbereiding van deze werkzaamheden.
Er wordt gewerkt in korte werkvakken, waarbij de Harderwijkerweg plaatselijk wordt afgesloten en omleidingen ingesteld gaan worden. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven in Dieren-west. We willen de overlast zo veel mogelijk beperken. Dit doen we o.a. door het werk in kleine werkvakken uit te voeren, zodat de periode van minder bereikbaar zijn zo kort mogelijk is. We hebben de omwonenden op de hoogte gesteld van de voorgenomen werkzaamheden door middel van een brief te vinden op https://www.eversadviesburo.nl/harderwijkerweg/.

-OO-

Giften niet direct meer gevolg voor bijstandsuitkering
Op 8 februari hebben de colleges van B&W van Rheden en Rozendaal besloten dat inwoners met een bijstandsuitkering tot 1.200 euro aan giften mogen ontvangen.
Deze giften hebben geen invloed op hun uitkering. De nieuwe regels gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021. Inwoners die denken hiervoor in aanmerking te komen, kunnen contact opnemen met hun consulent.

Motie
In juli 2021 heeft de gemeenteraad van Rheden een motie aangenomen waarin het college van Rheden werd opgeroepen een vrijstelling in te voeren voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, voor giften tot een bedrag van 1.200 euro. Vanaf oktober 2021 geldt alleen nog maar een meldplicht als de giften boven die 1.200 euro op jaarbasis uitkomen. Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen in februari via een nieuwsbrief bericht hierover. Ook op de website van de gemeente Bijstandsuitkering – gemeente Rheden is deze informatie te vinden. De gemeente Rozendaal heeft besloten mee te gaan in deze ontwikkeling, voor Rozendaalse inwoners gaan dezelfde regels gelden.

Boodschappenboete geschrapt
Vorig jaar heeft de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen de zogenaamde boodschappenboete te schrappen. De aanleiding hiervoor was de ophef die ontstond over het terugvorderen van de uitkering bij een inwoner van de gemeente Wijdemeren die boodschappen van haar moeder kreeg. Gelukkig was dat niet aan de orde in de gemeente Rheden. Het is nu aan het nieuwe kabinet het schrappen van deze ‘boodschappenboete’ verder uit te werken. Door uitvoering te geven aan de raadsmotie loopt Rheden (en Rozendaal), in navolging van onder andere de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Amsterdam, voor op deze landelijke ontwikkeling.

Wethouder Gea Hofstede: “Voor inwoners met een bijstandsuitkering is het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Hoe fijn is het dan als iemand je af en toe iets toeschuift of je boodschappen betaalt. Zo kunnen we elkaar helpen om het leven wat mooier te maken.”

-OO-

Goede resultaten bekendheid en gebruik minimaregelingen Het is belangrijk dat Rhedense inwoners minimaregelingen weten te vinden en hier ook gebruik van maken als ze daarvoor in aanmerking komen. Om na te gaan of dit zo is, is er een onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de gemeente Rheden zeer zeker op de goede weg is, maar dat er ook nog wel wat verbeterd kan worden. 
De vragen in het onderzoek gingen over het beoordelen van de regelingen en het effect ervan, de bekendheid van de regelingen, de situatie van mogelijk toekomstige gebruikers, het aanvragen van regelingen en de uitvoering door- en samenwerking met de gemeente Rheden.

Bekendheid van de regelingen. De ondervraagde inwoners beoordeelden de minimaregelingen gemiddeld met een 8. De maatschappelijke partners gaven een 6,7. Het verschil zit hem vooral in het feit dat de partners vinden dat de gemeente wat ruimhartiger mag zijn met toekennen, daarin meer maatwerk mag leveren en de aanvraagprocedure eenvoudiger moet. Over de samenwerking zijn de maatschappelijke partners wel tevreden.
De Gelrepas, de collectieve aanvullende zorgverzekering en de mogelijkheid tot kwijtschelding van de gemeentelijke belasting zijn het best bekend. Regelingen als het Kindpakket, de Individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand zijn minder bekend. De gemeentelijke website is een van de belangrijkste plekken voor informatie over de regelingen. Andere belangrijke bronnen zijn het maatschappelijk werk, gemeentelijke consulenten en bewindvoerders.
Het verschilt wat per regeling, maar ongeveer de helft van de ondervraagden geeft aan dat de regelingen redelijk gemakkelijk zijn aan te vragen. Hiervan uitgezonderd zijn de bijzondere bijstand en de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De aanvraag daarvan wordt als moeilijk ervaren. Struikelblokken zijn de hoeveelheid aan te leveren bewijstukken, de hoeveelheid te beantwoorden vragen en het (formele) taalgebruik.

Vervolg. Naar aanleiding van dit onderzoek werkt de gemeente aan de verbetering van het aanvraagproces en de communicatie- en informatievoorziening. Ook wordt gekeken waar er, binnen de geldende regelgeving, meer maatwerk toegepast kan worden. Gemeente Rheden kijkt hierbij goed naar de effecten en resultaten die ze in de huidige pilot ‘Doorbraakmethode’ ervaart. Met de Doorbraakmethode werkt de gemeente Rheden via maatwerkplannen aan een duurzaam perspectief voor gezinnen waarbij sprake is van een verscheidenheid aan problemen. Vanuit de Doorbraakmethode wordt ook onderzocht hoe maatwerkoplossingen structureel gemaakt kunnen worden.  

Wethouder Gea Hofstede: “Toen we in 2021 het Minimabeleid vaststelden, streefden we naar een waardering van minimaal 7. Als ik nu naar de uitkomsten kijk ben ik tevreden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. En daar gaan we nog verder aan werken. Want het is jammer als inwoners in geldproblemen komen doordat zij niet weten dat ze recht hebben op een bepaalde regeling”.

-OO-

Hulp bij keuze energiecontract
Gemeente Rheden helpt inwoners met een laag inkomen met keuzetool energie
Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Daar komt bij dat de prijzen van energie op dit moment hard stijgen. Overstappen naar een andere leverancier, of toch blijven zitten, kiezen voor een variabel of een vast contract…. wat is wanneer de beste keuze? De gemeente helpt inwoners met een smalle beurs de meest optimale keuze voor hun situatie te maken. 
Dat doet de gemeente samen met Bureau BS&F en Consumind. De organisaties hebben een tool  ontwikkeld om inwoners met een smalle beurs hierover te adviseren: www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie.

Voor de meeste inwoners met een vast energiecontract geldt dat ze deze het beste kunnen aanhouden. Maar vooral voor mensen met een variabel energiecontract kan het beter zijn om over te stappen van leverancier. En ook daar helpt Gezondverzekerd.nl bij. Op de site www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie staat een aanbod van goedkopere energiecontracten van een aantal geselecteerde energieleveranciers. Inwoners kunnen hiermee niet alleen geld besparen, maar worden ook direct geaccepteerd en betalen geen borg.

Schulden voorkomen
Op deze manier wil de gemeente stappen zetten op het gebied van schuldenpreventie. Eén op de vijf Nederlandse huishoudens heeft namelijk te maken met problematische schulden. Daar komt bij dat in de huidige energiecrisis ook nog eens ongeveer 650.000 huishoudens te maken hebben met energiearmoede. Zij kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen en staan daardoor soms letterlijk in de kou. In deze tijd dat energieprijzen de pan uitrijzen, helpen wij onze inwoners graag om te kijken of zij bij hun huidige leverancier nog op hun plek zitten of dat zij kunnen besparen door over te stappen”, aldus wethouder Gea Hofstede.

Bij vragen kunnen inwoners contact opnemen met Gezondverzekerd via 085-30 353 89.  Ook kunnen zij zich via https://spreekuur.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie aanmelden voor een online energiespreekuur. Inwoners krijgen in een videogesprek advies over of overstappen de beste keuze is of niet.
Daarnaast kunnen de vrijwilligers van de Formulierenhulp van Humanitas  helpen bij het doorlopen van de tool en de overstap. 

De inloopspreekuren van Humanitas in Dieren is op:  Maandagochtend van 9:30 tot 11:30 uur in Het Duynhuis, Van der Duyn Van Maasdamstraat 63 in Dieren. De hulp is gratis en iedereen is welkom. Telefonisch is Humanitas bereikbaar op 06 518 892 55. 

-OO-

Jongeren helpen jongeren met geld en regelwerk
Informatiepakket voor 18-jarigen

Als je 18 wordt verandert er een hoop. Zo ben je bijvoorbeeld ineens verantwoordelijk voor je zorgverzekering, je toeslagen en mag je stemmen. Veel jongeren kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Het JongerenNetwerk en de gemeente Rheden hebben daarom een informatiepakket gemaakt om te zorgen dat je als 18-jarige geen belangrijke zaken mist. Zo maak je geen valse start. Woensdag 19 januari 2022 overhandigde wethouder Jeugd Marc Budel het eerste pakket aan Wessel, Deacan en Esmé, drie jongeren uit de gemeente Rheden.
Het pakket bevat informatie over al het regelwerk waar jongeren vanaf hun 18e zelf verantwoordelijk voor zijn. Er staan ook tips en persoonlijke verhalen in van andere jongeren. Met de checklist kunnen zij gemakkelijk afvinken wat al gedaan is en wat nog moet.

Van jongeren, voor jongeren, door jongeren
Aan het verzamelen van alle informatie, het design en de ontwikkeling van dit pakket hebben meer dan 40 jongeren meegeholpen. Het JongerenNetwerk is een vrijwilligersnetwerk van jongeren tussen de 16 en 27 jaar met veel ervaring in de (jeugd)hulpverlening bedoeld om jongeren in verschillende situaties te ondersteunen. Dat doen zij door ervaringen te delen; van jongeren, voor jongeren, door jongeren. Ook dit handige pakket is zo tot stand gekomen. Doe er je voordeel mee

Op woensdag 19 januari overhandigde wethouder Marc Budel het eerste pakket aan drie jongeren uit de gemeente Rheden bij Buurthuis de Poort. Wethouder Budel: “Word je 18, dan verandert er een hoop. Dat dit het moment is om je rijbewijs te halen en eindelijk in de auto van je ouders te mogen rijden, weten we vaak wel. Ook dat je eindelijk zelf mag gaan stemmen. Maar zelf je zorgverzekering afsluiten is minder bekend. En een huurtoeslag vergeten aanvragen kost je gewoon geld. Kortom, kijk het pakket eens in en doe er je voordeel mee!”. Wessel, Deacan en Esmé moeten alle drie nog 18 worden en zijn enthousiast over het pakket. Waar zij aan denken bij 18 worden? “De zorgverzekering regelen en dat je veel zelf moet gaan betalen” is het eerste wat de jongeren antwoorden. “En mijn 18e verjaardag vieren natuurlijk” voegt een van hen toe.
In week 3 ontvangen alle jongeren die vorig jaar of dit jaar 18 worden het pakket in de brievenbus. Ook is het te vinden bij de bibliotheken en dorpshuizen en verkrijgbaar via Incluzio en het JongerenNetwerk

-OO-

Laat het vuur wat vaker uit.
Veel mensen vinden een houtvuurtje gezellig of verwarmen er hun huis mee. Het lijkt een goed alternatief voor het verwarmen van je woning op gas, maar dat is het niet. Bovendien zorgt rook van een houtkachel, haard of vuurkorf voor schadelijke stoffen in de lucht en kan voor overlast zorgen. Daarom wil de gemeente Rheden haar inwoners goed informeren over de effecten van het stoken van hout. Laat het vuur daarom wat vaker uit.

Hoe duurzaam is een houtkachel?
Een houtkachel is geen duurzaam alternatief voor het verwarmen van uw woning. Voor het milieu is het beter om je woning op een andere manier te verwarmen en te zorgen voor een aangenaam klimaat in huis. Een heel duurzame manier is door gebruik te maken van zonnepanelen met een zonneboiler, of een waterpomp. Meer informatie daarover is te vinden op de website van Milieucentraal.

Dorus Klomberg, wethouder duurzaamheid: “Ik vind het belangrijk dat we met zijn allen werken aan de vermindering van CO2 uitstoot. Bij het stoken van hout komt, naast andere schadelijke stoffen, relatief veel CO2 vrij. Hout is daarom geen duurzaam alternatief voor een fossiele verwarming. En hout wordt schaarser en duurder. Daarom heb ik liever dat we hout niet verbranden, maar bijvoorbeeld inzetten voor de bouw van duurzame woningen.”

Met kleine maatregelen kun je het comfort in huis verhogen. Denk daarbij aan het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie. Kijk voor meer tips, informatie en inspirerende verhalen van inwoners en ondernemers uit onze gemeente ook eens op www.watisjouwrheden.nl
Is de houtkachel de enige manier om uw woning te verwarmen? Of overweegt u toch een open haard of houtkachel aan te schaffen? Dan is het belangrijk om een goede afweging te maken. Lees de tips en keuzes bij de aanschaf van een houtkachel of open haard op www.milieucentraal.nl.

Keuzes en tips:
De hoeveelheid schadelijke stoffen kan verminderd worden door de manier waarop het hout gestookt wordt. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen droog hout met een vochtpercentage van tussen de 15 en 20%. 
De website www.stookwijzer.nu geeft advies, op basis van actuele gegevens over het weer en de luchtkwaliteit in jouw buurt. Als het RIVM op basis van de verwachte weersomstandigheden en de luchtkwaliteit afraadt om hout te stoken, zal hier een stookalert voor worden afgegeven. Dit is te zien op www.rivm.nl/stookalert.
Kijk voor meer tips voor bewust stoken ook eens op www.rheden.nl/houtrook.

-OO-

Meldingen in de openbare ruime vanaf nu met de Fixi-app.
Is er een lantaarnpaal stuk? Zorgt een losse stoeptegel voor onveilige situaties? Deze en andere meldingen in de openbare ruimte kunnen inwoners vanaf 15 december 2021 heel simpel doen via de website of met de Fixi-app op de smartphone.

Meldingen doen gaat vanaf nu een stuk gemakkelijker. Melders zien een kaartje van de omgeving en kunnen hierop gemakkelijk  aangeven om welke plek het gaat. Ook is er heel snel te zien of de melding al is gedaan, en of er andere meldingen zijn in de omgeving. Melders kunnen de omschrijving invullen, eventueel een foto uploaden en de melding is gedaan.  

Ook de voortgang is goed te volgen via Fixi. De melder wordt op de hoogte gehouden over de afhandeling van zijn melding, maar kan dit ook gemakkelijk zelf zien. 

Ook voor de medewerkers van de gemeente Rheden heeft het werken met Fixi veel voordelen. Zowel de medewerkers van het Klant Contactcentrum  als de handhavers hebben een beter overzicht van de meldingen en de voortgang. Zo kunnen ook zij inwoners beter en sneller helpen. Meer info is te vinden op www.rheden.nl/fixi.

Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Tonen-in-laatste-5. Bookmark de permalink.