Brief College januari 2021

Geacht College,

Onlangs heeft wethouder Dorus Klomberg de werkgroep “herinrichting voormalige hockeyvelden” laten weten, dat een voorstel aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. In dit voorstel wordt het betreffende terrein voor 1/3 deel bebouwd en voor 2/3 deel beschikbaar gesteld voor de inrichting van een Natuurtuin. Bij nadere informatie blijkt, dat dit voorstel aan de orde komt in het college op dinsdag 2 februari a.s.

Wij willen u er op wijzen, dat vorig jaar is afgesproken dat de wijkbewoners eerst door de gemeente nader geïnformeerd zouden worden, voordat het college een besluit zou nemen over het dit terrein. Tijdens deze wijkavond was het de bedoeling dat de gemeente haar voornemen zou toelichten over eventuele bebouwing en daarbij kunnen ideeën, aanvullende voorstellen en mogelijke bezwaren van wijkbewoners worden geïnventariseerd. Op basis van deze volgorde is een collegevoorstel met een zo groot mogelijk draagvlak bij met name de direct omwonenden te realiseren.

Bij deze verzoeken wij u ten zeerste eerst een heldere communicatie naar de (directe) wijkbewoners te organiseren. In de huidige Corona-tijd zal dit enige creativiteit vereisen, maar is zeker digitaal (in de avonduren) mogelijk. Hiermee kunt u onnodige onrust bij de direct omwonenden voorkomen en zo een groter draagvlak creëren. Aspecten die voor onrust zorgen zijn: precieze bebouwingslocatie binnen het terrein, aantal en type woningen, doelgroepen, bescherming bestaand groen en ontsluiting van het te bebouwen deel.

Wij hopen dat u conform de afgesproken procedure eerst zorgt voor heldere communicatie omtrent uw voorstel, voordat een besluit over bebouwing in het college zal worden genomen.

Met vriendelijke groet,

Leden van de werkgroep herinrichting voormalige hockeyvelden:
Nicole Otten
Claudia van den Elsen
Wim Burgmeijer
Jan Heerings

Leden van de Initiatiefgroep en bestuur Wijkvereniging Dieren-West:
Frans Reynders,
Petra Boender
Henk de Zwart
Bert Mewe
Gerhard Heerink
Wim Burgmeijer

Voor een reactie klik hier.