Opwekken van energie (resultaat 03-10-2019)

Zie ook de pagina ‘ Nieuws’, het bericht van 6 juni 2020 https://dieren-west.nl/nieuws/

Dit stuk is de volledige uitwerking van de opbrengst van Informatieavond 3 oktober 2019, opwekken in Dieren West https://dieren-west.nl/informatieavond-3-oktober-2019-algemeen/

Buurtbewoners zijn op deze Informatieavond in gezamenlijk overleg tot de volgende uitwerkingen gekomen.


Na een inleiding op het programma over het collectief opwekken van energie in onze wijk Dieren-West en een toelichting op de doelstelling van WDDW door de voorzitter Gerhard Heerink lichtte Erik Spaink, lid WDDW, de ontwikkelingen op regionaal niveau toe (Regionale Energie Strategie). Daarna volgde een geanimeerde discussie in groepen over de mogelijkheden die de bewoners van de wijk voor ogen hebben. Met behulp van een overzichtskaart heeft elke groep met gekleurde stickers aangegeven waaraan men denkt bij collectieve opwekking. Het gemeenschappelijk resultaat is kort centraal nabesproken met de toezegging dat de uitkomsten op de website van Duurzaam Dieren West zullen worden gepubliceerd. De avond werd afgerond door Marc van der Burght, eveneens lid WDDW, die een presentatie verzorgde over subsidieregelingen en financiering. Ook deze presentatie staat op de website.

Het resultaat van de groepsgesprekken.
Doel was een indruk te krijgen van de mogelijkheden die bewoners zien. Welke technieken zijn denkbaar op wat voor soort plekken in de wijk. Dit bovenop de besparing door zuinigheid en isoleren die natuurlijk prioriteit verdient.

Voor het opwekken van elektriciteit via zonnepanelen, warmte via zonnecollectoren, zijn de volgende suggesties gedaan:
– op woningen en flats, particuliere garages en carports; ook huurwoningen moeten hierin worden meegenomen
– op openbare gebouwen zoals de scholen, Beverode, Gelders Hof, de kerk, gebouwen en tribunes van sportverenigingen, incl. Polysport en Lomar
– parkeerplaatsen; een voorbeeld is die aan het einde van de Admiraal Helfrichlaan. Door deze parkeerplaats met zonnepanelen te overkappen is het mogelijk 150 huishoudens van elektriciteit te voorzien.
– naar het voorbeeld van parkjes zoals in Hengelo zou er op het voormalige hockeyveld een mix kunnen komen van voedselbos en zonnepanelen.
– bedrijfsgebouwen
– integreren in geluidsschermen bijvoorbeeld langs de spoorlijn.

Om projecten te realiseren kan worden gedacht aan de oprichting van een of meer wijk-energiecoöperaties van en door de bewoners.
Verder worden mogelijkheden gezien voor dakpannen die zonne-energie kunnen vangen en speciale gevelbekleding met dezelfde functie. Ook is gesproken over het gebruik van speciale verf die als zonnepaneel kan fungeren.

Voor windenergie ziet men minder mogelijkheden. Hoewel er positieve ontwikkelingen zijn op het gebied van windmolens is men het er over eens dat het her en der plaatsen van grote windmolens niet wenselijk is. Ingebracht is de vraag of er enkele grotere windmolens geplaatst kunnen worden op de Carolinaberg en in de buurt van Gelders Hof. Kleine windmolens die een tiental huishoudens van energie zouden kunnen voorzien en bijvoorbeeld geplaatst kunnen worden op daken, schuren etc. zijn wellicht mogelijk, maar geluidsoverlast kan een bezwaar zijn.

Voor geothermie, restwarmte en warmteopslag (Ecovat) lijken mogelijkheden te bestaan. Op diverse veldjes worden mogelijkheden gezien voor een ecovat: hofjes zoals aan de Eduard van Beinumlaan, hofjes op veel meer plaatsen in de wijk, maar ook het veldje bij de Julius Röntgenlaan, zouden zich daarvoor lenen. Een dergelijke keuze zou echter niet moeten betekenen dat het trapveldje voor de jeugd verloren gaat. Mogelijk zijn ook sportvelden geschikt; onder het kunstgras bijvoorbeeld.

Waar het aquathermie (‘warmte uit water’) betreft komt Vitens N.V. in beeld. Het is mogelijk om de temperatuur van het relatief warme opgepompte drinkwater via een warmtewisselaar omhoog te stuwen tot ongeveer 60 graden Celcius. En wat kan de IJssel ons kan bieden op dit punt, en het oppervlaktewater van het kanaal? Wat bij dit alles lastig wordt is de aanleg van een buizenstelsel terwijl er zich al zoveel buizen en kabels onder de grond bevinden.

Door sommigen werd het gebruik van waterstof als de oplossing gezien. Men ging er o.a. van uit dat een waterstoffabriek geplaatst zou kunnen worden op het terrein van Lepper. Wanneer er in de wijken genoeg wordt opgewekt via zonnepanelen en eventueel een extra energievoorziening bij de fabriek zou kunnen worden geplaatst, leek dit een aantrekkelijke optie. Er zou immers gebruik kunnen worden gemaakt van het huidige gasleidingensysteem. Voorwaardelijk is dat iedereen hieraan meedoet.

Naast verschillende mogelijke oplossingen v.w.b. het opwekken van energie waren er ook oproepen zoals: denk ook aan koelen, hitte in de zomer wordt een toenemend probleem.

Overige opmerkingen:
Verder blijkt dat wij ons in onze wijk steeds meer bewust zijn van duurzaamheid in brede zin.
In een aantal groepen is de opmerking geplaatst absoluut geen heil te verwachten van een biomassa-centrale. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze centrales zelfs meer vervuilen dan kolencentrales. Daarnaast valt het niet te verteren dat elders in de wereld massa’s bomen moeten worden gekapt en naar ons moeten worden vervoerd. Men pleitte ook voor het consumeren van lokaal voedsel en het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s.
In onze zoektocht naar plekken waar opwekking zou kunnen plaatsvinden of een Ecovat zou kunnen worden geplaatst moet worden meegenomen dat er voldoende speelplekken voor de jeugd blijven bestaan! Waar mogelijk kan de natuur een handje worden geholpen.

De hierboven genoemde opbrengst is het resultaat van een inventarisatie door de ‘toevallig’ aanwezigen waarbij nog niet werd ingegaan op belemmeringen van welke aard dan ook. Dus uitsluitend dátgene wat de aanwezigen konden bedenken, omdat zij een indruk hebben van bepaalde situaties in de eigen buurt. Dit alles leverde een heel voorlopig beeld op en dit beeld bleek meer dan verwacht. Er moet echter nog heel veel kennis worden verzameld, gevoelens worden gepeild en afwegingen worden gemaakt. Deze oogst is nog maar een eerste verkenning!

Voor een reactie klik hier.