Herinrichting voormalige hockeyvelden

Februari 2024
Woningbouw in Dieren een stap dichterbij
Op dinsdag 20 februari hebben Alfred van den Bosch, bestuurder Stichting Vivare en Paul Hofman, wethouder gemeente Rheden hun handtekening gezet onder een belangrijke intentieovereenkomst. Deze overeenkomst markeert een stap voorwaarts voor woningbouw in de sociale huursector op de locatie ‘voormalige hockeyvelden’ aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren.

De gemeente is eigenaar van de locatie ‘voormalige hockeyvelden in Dieren’ en heeft besloten om door een verkoopprocedure met dialoog een ontwikkelaar/bouwer maximaal 50 woningen en 10 tiny houses te laten ontwikkelen op deze plek.

De gemeente wil graag dat hiervan 25 woningen, in de sociale huursector gerealiseerd worden. De intentieovereenkomst bekrachtigt het voornemen van de woningstichting om deze woningen van de toekomstige ontwikkelaar over te nemen en ze vervolgens te verhuren.Voordat de verkoopprocedure van start gaat, organiseert de gemeente eerst een voorbereidende participatieavond met belanghebbenden.

September 2023
Raadsvergadering 26 september
Op 26 september heeft de raad met twee tegenstemmen bij meerderheid de Kadernota vastgesteld. De gemeente erkende tijdens de raadsvergadering de slecht verlopen participatie met de omwonden tot nu toe. Een motie om de omwonden tijdens de volgende projectfasen te laten participeren op het niveau van “meewerken” werd unaniem aangenomen. De omwonenden zullen zeker ingaan op de uitnodiging van de gemeente om actief te participeren tijdens de aankomende fasen; waarbij de geuite bezwaren tegen hoogbouw overeind blijven evenals de optie om te procederen richting de Raad van State. 

Voorbereidende raadsvergadering 12 september
Op 12 september is tijdens de voorbereidende raadsvergadering weer door diverse omwonenden ingesproken. De kern van alle inspraak was om de Kadernota niet vast te stellen en na afstemming met omwonenden te komen tot een inhoudelijk meer haalbare Kadernota.

Door de omwonenden is naar aanleiding van de ontwikkelingen een buurtcomité opgericht, bestaande uit een aantal omwonenden. Door dit comité is na het zomerreces op 9 september een bijeenkomst georganiseerd, waarbij alle raadsleden waren uitgenodigd. Van alle fracties zijn raadsleden naar de bijeenkomst gekomen en na een briefing vanuit de omwonenden is het bewuste terrein bezocht. De omwonenden hebben aangegeven begrip te hebben voor de noodzaak van woningbouw en daar ook aan te willen meewerken. Daarnaast is wel gewezen op een aantal risico’s om een bouwtraject op het bewuste terrein te starten, nl:

  • De huidige stikstofuitstoot is nu al te hoog richting het nabijgelegen Natura-2000 gebied
  • Het terrein betreft een waterbeschermingsgebied, met beperkte bebouwingsmogelijkheden
  • De gemeente gaat t.a.v. de tennisbanen uit van een geluidzonering van 50 meter Er komt bij de inmiddels aangelegde paddelbanen binnenkort een vierde paddelbaan bij en richtlijnen geven daarbij een geluidszonering van 200 meter aan
  • Het terrein is een passage en foerageringsgebied voor tal van dieren, reptielen en insecten 
  • De bouwkosten zijn enorm gestegen, waardoor de uitgangspunten in de Kadernota onhaalbaar zijn t.a.v. hoogte huur en prijs van wooneenheden 

Daarnaast zijn een aantal gewenste opties vanuit de omwonenden geuit, indien bouw überhaubt mogelijk en haalbaar is. Een beoogd doel hierbij is om de doorstroom in Dieren-West te stimuleren. Hierbij wordt gedacht aan laagbouw, geschikt voor zowel ouderen uit de wijk als jonge gezinnen. 

Juli 2023
Op 5 juli hebben raadsleden een technische briefing gekregen van betrokken ambtenaren waar omwonenden als toehoorders bij aanwezig waren. 

Mei 2023;
Raadsvergadering 23 mei
De Kadernota voormalige hockeyvelden Dieren stond geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 mei. In het overleg met de fractievoorzitters op 22 mei bleek dat er nog (te)veel vragen zijn om een besluit te kunnen nemen. De gemeenteraad heeft besloten de Kadernota daarom niet inhoudelijk behandelen op 23 mei maar deze over de vakantieperiode heen te tillen.

Voorbereidende raadsvergadering 16 mei
Tijdens de voorbereidende raadsvergadering op 16 mei hebben 5 wijkbewoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken. Kernboodschap van de wijkbewoners is: omwonenden hadden meer samenwerking met de gemeente verwacht om dit mooie gebied aan de bosrand in te kunnen richten. De wijkbewoners begrijpen dat woningbouw van groot belang is. Echter, het aantal woningen en de hoogbouw is voor de omwonenden onacceptabel. De voorbereidende raadsvergadering met de boodschap van de insprekers is hier terug te horen.
De aangepaste kadernota zal samen met de reactienota op 23 mei 2023 aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. 

In de Gelderlander van 17 mei staat ook een terugblik op de voorbereidende raadsvergadering. Het artikel “Protest tegen “flat” zwelt aan” is hier terug te lezen.

April 2023; de gemeente Rheden reageert op reacties via een reactienota.
Op de concept Kadernota zijn 27 reacties bij de gemeente binnengekomen. Deze reacties zijn door de gemeente verzameld in een reactienota. De reacties zijn daarbij kort samengevat weergegeven. Naast elke reactie staat steeds het antwoord van de gemeente. Naar aanleiding van de redacties is de concept kadernota (PDF 1,6 MB) op een aantal punten aangepast. Deze aangepaste kadernota is samen met de reactienota voorgelegd aan het college en vastgesteld.

Op maandagavond 17 april heeft de gemeente Rheden een extra informatieavond gegeven waarbij via een presentatie toelichting wordt geven op de aangepaste kadernota. Er was ruimte voor het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. De nota wordt naar aanleiding van de avond niet aangepast.

Januari 2023; de omwonenden en de concept Kadernota
Begin december 2022 kwam de concept Kadernota ter inzage. Gedurende de totstandkoming van deze nota waren zowel de Projectgroep Natuurtuin (PN) als de omwonenden wederom niet betrokken. Een onderdeel waar omwonenden erg van zijn geschrokken is de wens te komen tot flats van 3 tot 4 verdiepingen hoog. De gemeente is verzocht om een plenaire wijkavond over de Kadernota voor de omwonenden te organiseren, maar de gemeente wil dit niet. Op 14 december is de participatie van de PN en omwonenden beperkt gebleven tot een door de gemeente georganiseerde inloopavond. Deze avond gaf veel verwarring en onduidelijkheid bij de direct omwonenden. Door de omwonenden is daarna op 10 januari jl. een goed georganiseerde buurtavond gehouden over de Kadernota. Op basis van vele reacties van omwonenden is een zienswijze opgesteld en door 87 bewoners ondertekend. In de zienswijze wordt o.a. verzocht het proces om te komen tot de Kadernota open te breken. Met betrokkenheid van de PN en omwonenden is de inhoud van de Kadernota met veel meer draagvlak uit de omgeving vorm te geven. Naast de genoemde zienswijze zijn door enkele bewoners schriftelijke inspraakreacties bij de gemeente ingediend. Het is nu afwachten of de gemeente de roep om meer betrokkenheid bij het proces gaat honoreren.

December 2022; de gemeente Rheden maakt de concept kadernota bekend
Tekst gemeente: Nadat de startnotitie is vastgesteld, is de volgende stap in het proces het opstellen van kaders waarbinnen een herontwikkeling kan plaatsvinden. Deze kaders zijn verwerkt in een zogenoemde kadernota. De kaders voor de woningbouw en Tiny houses worden vooral bepaald door wet- en regelgeving omtrent grondwaterbescherming en milieuzonering. De woonvisie is het uitgangspunt bij het gekozen woningprogramma. Op dit moment is de kadernota (PDF, 1,36 MB) nog in de conceptfase. Het mogelijkheid om uw reactie hierop te geven is 18 januari 2023 gesloten. De reacties gaan we waar mogelijk en gewenst verwerken in de concept kadernota. Vervolgens leggen we deze voor aan de gemeenteraad om vast te stellen.
Op 14 december was er een inloopavond bij de Veluwse Poort georganiseerd waar vragen over deze concept kadernota konden worden gesteld.

Oktober 2021 –  januari 2022
De gemeenteraad heeft in november 2020 de motie ‘bouwen voor de toekomst’ aangenomen. In deze motie is het college gevraagd de mogelijkheden voor woningbouw te onderzoeken op de locatie van de voormalige hockeyvelden in Dieren en hierbij lopende initiatieven in ogenschouw te nemen. Hierbij is eveneens aangegeven dat er behoefte is aan vernieuwende vormen van woningbouw en dat deze nieuwe woonvormen Tiny Houses kunnen zijn op de voormalige hockeyvelden. Vanuit cv Dieren-West is er de wens om op de voormalige hockeyvelden in Dieren een natuurtuin te realiseren.

In oktober 2021 is de cv D-W bijgepraat door een projectleider gebiedsontwikkeling van de gemeente Rheden over het proces en beoogd tijdspad m.b.t. de invulling van de voormalige hockeyvelden

Op 12 januari 2022 heeft de Dorpswethouder van de gemeente Rheden de cv D-W erop gewezen dat de startnotitie locatie voormalige hockeyvelden op 13 januari aan de orde zou komen in een voorbereidende vergadering voor de raadsvergadering op 25 januari. Zowel de projectgroep Natuurtuin als de cv D-W zijn teleurgesteld dat de inhoud van de startnotitie niet vooraf is gedeeld. 

Hoewel kort dag is de startnotitie doorgenomen door de projectgroep Natuurtuin en het bestuur van cv D-W. Dit heeft geleid tot een inspreekverzoek tijdens deze vergadering. Wim Burgmeijer heeft op donderdag 13 januari ingesproken. Waarom wij gebruik hebben gemaakt van de inspreekmogelijkheid:

De inhoudelijke teleurstelling spitst zich toe op de locatie van de Tiny Houses. Deze worden niet gezien als onderdeel van het voor woningbouw gereserveerde1/3-deel, maar worden voorgesteld in het voor de natuurtuin gereserveerde 2/3-deel. Dit sluit totaal niet aan bij de destijds door de projectgroep voorgestelde invulling van de natuurtuin en inhoudelijke afstemming hierover met de gemeente. Bij de Projectgroep Natuurtuin bestaat de vrees, dat de projectgroep straks de “tuinen voor de Tiny House bewoners mag gaan inrichten” en er weinig ruimte overblijft voor de andere nagestreefde functionaliteiten. 

Daarnaast is er vrees over het tijdelijke karakter van deze Tiny Houses; volgens het bouwbesluit mogen deze max. 5 jaar staan. Het risico daarvan kan zijn, dat de tijdelijke bewoners van de Tiny Houses minder zullen integreren in de wijk, wat niet bijdraagt aan de sociale cohesie die we als cv D-W juist zo nastreven. 

Naast genoemde punten is aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij een aantal raadsleden (zoals D66) merken we enig enthousiasme hiervoor.

De projectgroep Natuurtuin en de cv D-W hebben naar aanleiding van de startnotitie ook een brief aan het College van B&W gestuurd met bovengenoemde opmerkingen met het verzoek deze alsnog in het traject te verwerken. Helaas heeft de gemeenteraad besloten om de startnotitie ongewijzigd als hamerstuk vast te stellen. 

De voorbereidende vergadering van 13 januari jl. kunt u hier terugkijken. Agendapunt 5: locatie voormalig hockeyveld start bij minuut 14.00. 

Dinsdag 1 februari heeft De Gelderlander ook een artikel over de locatie voormalige hockeyvelden geplaatst.

Mei – September 2021
Door Covid-19 zijn er in de relatie met de gemeente niet veel ontwikkelingen geweest over de herinrichting van de voormalige hockeyvelden. Het initiatief van de Projectgroep Natuurtuin heeft daardoor geen verdere stappen kunnen zetten. De eerdere sporen op het terrein van mogelijke archeologische waarde zijn in opdracht van de gemeente onderzocht en blijken niet van grote betekenis. Het eindrapport hierover wachten we af. De gevonden munitie op het terrein uit WOII is door de EOD onschadelijk gemaakt.

De gemeente heeft aangegeven het bewonersinitiatief om te komen tot een Natuurtuin te waarderen, maar wil onderzoeken of op het bewuste terrein ook woningbouw mogelijk is. Naast een deel woningbouw, waaronder mogelijk Tiny Houses, kan de Natuurtuin mogelijk gerealiseerd worden. Als eerste zal de gemeente onderzoeken wat de kaders voor woningbouw zijn binnen de geldende wet- en regelgeving. Met de Coöperatieve Vereniging Dieren-West en de Projectgroep Natuurtuin is de gemeente een principemedewerking overeen gekomen met als oogmerk integrale betrokkenheid per projectfase bij de herontwikkeling van het terrein. Per projectfase zullen ook de direct omwonenden betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van de mogelijke woningbouw en Natuurtuin. Naar verwachting zijn de kaders in oktober a.s. bekend en zullen deze in een door de gemeente te organiseren informatieavond met de hiervoor genoemde partijen en direct omwonenden besproken worden.

Naar aanleiding van de casus “Herinrichting voormalige hockeyvelden” zijn door de Coöperatieve Vereniging Dieren-West met de dorpswethouder Dorus Klomberg afspraken gemaakt over een aanspreekpunt tussen de gemeente en Dieren-West. Een frequent overleg met o.a. de dorpswethouder over ontwikkelingen, die vanuit de gemeente gegenereerd worden in de openbare ruimte van Dieren-West, worden voortaan tijdig gemeld aan de vereniging. Dit kunnen zijn woningbouwprojecten, renovatie bestrating of herinrichting wegen, aanleg/onderhoud van openbaar groen of kap- en snoeiwerkzaamheden. Door tijdige informatie kan vroegtijdig vanuit de wijk geparticipeerd worden en kunnen initiatieven en ideeën worden aangereikt, die bijdragen aan o.a. de sociale cohesie in de wijk. 

Januari – Mei 2021
Wethouder Dorus Klomberg heeft medio januari aan DW aangegeven, dat er een voorstel in het college aan de orde komt om 1/3 deel van de voormalige hockeyvelden te bebouwen en 2/3 deel beschikbaar te stellen voor de inrichting van een Natuurtuin. In eerdere contacten met de gemeente is door de gemeente toegezegd eerst een informatieavond voor wijkbewoners te zullen organiseren, voordat een besluit in het college zou worden genomen over dit voorstel. Tijdens deze te organiseren wijkavond kan de gemeente haar voornemen nader toelichten en eventuele ideeën, aanvullende voorstellen en mogelijke bezwaren van wijkbewoners inventariseren. DW heeft het college via een brief hierop gewezen. Als reactie heeft het College, gezien de Covid-19 situatie, besloten te komen tot een online bijeenkomst met de direct omwonenden. 

Voormalig hockeyveld

Deze online bijeenkomst heeft op 10 februari plaatsgevonden, waarbij het voorgenomen collegebesluit nader werd toegelicht door de wethouders Dorus Klomberg en Ronald Haverkamp. Gezien de grote druk op de woningmarkt, wil de gemeente de mogelijkheden voor woningbouw onderzoeken. Nadere uitwerking moet nog plaatsvinden over type woningbouw en aantallen.

De gemeente heeft aangegeven samen te willen werken met de Projectgroep Natuurtuin om te komen tot een voor de omwonenden aanvaardbaar plan. Aangezien de leden van de projectgroep niet de vertegenwoordigers zijn van de omwo-nenden, moet bij de planvorming gezorgd worden voor een adequate participatie van de betrokken wijkbewoners. Op dat moment had het college nog geen nadere tijdsplanning.

Een week na de online bijeenkomst heeft DW een brief van de gemeente ontvangen om te komen tot een principemedewerking van de twee initiatieven: (1) Herinrichting voormalige hockeyvelden (woningbouw en Natuurtuin) en (2) Solarparking op parkeerplaats het Nieuwland. In de brief staan een aantal voor de gemeente van belang zijnde uitgangspunten. De brief gaf aanleiding om een aantal ontwikkelingen vanuit Dieren-West richting de gemeente nader toe te lichten. Daarnaast zijn er in relatie tot de ontvangen brief van de gemeente een aantal voor onze wijk relevante onderwerpen, zoals behoefte aan levensloopbestendige woningen, die we met het college willen bespreken. Genoemde punten zijn naast een aantal voor de wijkbewoners van belang zijnde uitgangspunten eind maart in een brief naar het college gestuurd. Tot op heden hebben we hierop nog geen nadere reactie van de gemeente ontvangen. 

Januari 2021
Wethouder Dorus Klomberg heeft onlangs aangegeven dat er op korte termijn een voorstel in het college aan de orde komt. In dit voorstel wordt het voormalige hockeyterrein voor 1/3 deel bebouwd en voor 2/3 beschikbaar gesteld voor de inrichting van een Natuurtuin. Naar aanleiding hiervan hebben we een brief gestuurd naar het college. De gemeente heeft vorig jaar toegezegd eerst een informatieavond voor wijkbewoners te zullen organiseren, voordat een besluit in het college wordt genomen over dit voorstel. Tijdens deze wijkavond was het de bedoeling dat de gemeente haar voornemen zou toelichten over eventuele bebouwing. Tevens kunnen dan ideeën, aanvullende voorstellen en mogelijke bezwaren van wijkbewoners worden geïnventariseerd. 

In de brief verzoeken we het college een heldere communicatie naar de (direct omwonende) wijkbewoners te organiseren, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. Dit kan onnodige onrust voorkomen. Aspecten die voor onrust zorgen zijn: precieze bebouwingslocatie binnen het terrein, aantal en type woningen, doelgroepen, bescherming bestaand groen en ontsluiting van het eventueel te bebouwen deel.Het communiceren met de wijkbewoners zal, in de huidige Corona-tijd, het beste digitaal kunnen gebeuren.

Voor het beoogde plan van de SolarParking op de parkeerplaats het Nieuwland krijgt de werkgroep DDW de gelegenheid om voor het einde van 2021 te komen met een haalbare businesscase. Mogelijk kunnen naast de parkeerplaats enkele vrije voetbalvelden benut worden als solarveld.

Het initiatief van een wijkbewoner om een deel van het terrein te benutten voor een Natuur Camperplaats is door het college afgewezen.De werkgroep houdt contact met betrokken wethouders en ambtenaren om het verloop van het proces te volgen. Daarnaast heeft de werkgroep de intentie om zoveel mogelijk de direct omwonenden en bewoners van Dieren-West te informeren en hun belangen en inzichten over te brengen aan de gemeente. 

Wat er aan vooraf ging:
De gebeurtenissen tussen Oktober 2017 en Najaar 2020
Eind 2017 is een aantal inwoners uit Dieren-West gestart met een bewonersinitiatief m.b.t. de herinrichting van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichlaan. Op basis van een door de werkgroep uitgevoerd onderzoek bij de direct omwonenden, gaf de meerderheid aan de voorkeur te geven aan een groene invulling van het terrein. De geïnventariseerde ideeën zijn verwerkt in een schets. Deze is in een latere fase verder verrijkt met ideeën en suggesties door studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein. 

Voorjaar 2018 en 2019
Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de ideeën met de direct omwonenden zijn afgestemd en suggesties zijn meegenomen. Naast de omwonenden zijn bij deze bijeenkomsten ook vertegenwoordigers van de gemeente Rheden en van Stichting Twickel aanwezig geweest. De werkgroep streeft naar een maximaal draagvlak voor haar plannen bij de buren van het terrein en de bewoners van Dieren-West. Het verslag van de bewonersbijeenkomst.

Zomer en najaar 2019
Er is regelmatig overleg met de gemeente Rheden (wethouders, fracties gemeenteraad en ambtenaren) over de ideeën van de werkgroep. Daarnaast houdt de werkgroep feeling met bewoners en andere belanghebbenden. Nieuwsbrief 1. Vorig jaar kwam de gemeente met de gedachte een combinatie te zoeken tussen een groene invulling en duurzame energie (zonnepanelen) in de vorm van een Solarpark. De werkgroep heeft deze gedachte nader uitgewerkt in een Duaal Initiatief, dat eind oktober 2019 bij de gemeente is ingediend. Dit initiatief behelst twee onderwerpen, nl. een functioneel concept voor een “Natuurtuin Nieuwland” op het terrein van de voormalige hockeyvelden en een “SolarParking” op het terrein van de huidige parkeerplaats Het Nieuwland en eventueel een zonneveld op enkele verlaten voetbalvelden. Presentatie van het initiatief.

Voormalig Hockeyveld

Begin 2020
Begin dit jaar heeft de gemeente aangegeven de wens te hebben één derde deel van het terrein te willen bebouwen (met mogelijk Tiny Houses) en tweederde deel van het terrein in te richten als Natuurtuin, conform het voorstel van de werkgroep. De wens van bebouwing roept gemengde gevoelens op bij de direct omwonenden zodat sprake is van van voor- en tegenstanders. Inmiddels is een wijkbewoner met een initiatief gekomen om in plaats van woningbouw, op één derde deel van het terrein een Natuur-Camperplaats in te richten. Deze dient goed aan te sluiten op de door de werkgroep voorgestelde Natuurtuin. Nieuwsbrief 2.

Maart 2020: Corona
De gesprekken met de gemeente zijn ten gevolge van Corona vertraagd geraakt. Gedurende de afgelopen maanden is het zandbed onder de voormalige hockeyvelden afgegraven om als zandophoging elders in te zetten. Tijdens deze werkzaamheden zijn archeologische vondsten gedaan. Tijdens het onderzoek van de archeologische dienst is munitie uit WOII gevonden. Het terrein is inmiddels volledig onderzocht en door de EOD zijn de gevonden explosieven onschadelijk gemaakt. Inmiddels is ook het archeologisch onderzoek afgerond en wachten we het onderzoeksrapport hiervan af. 

Najaar 2020
De gemeente zal op basis van de ideeën van de werkgroep voor een Natuurtuin en Solarparking/park, het initiatief van een Natuur Camperplaats en de wens van woningbouw nader afwegen en met een voorstel komen. Dit zal in afstemming met de werkgroep plaatsvinden en besproken worden met de wijkbewoners van Dieren-West tijdens een te organiseren informatie avond. Nieuwsbrief 3.

Heeft u nadere vragen over het bewonersinitiatief, dan kunt u een mail sturen naar:
oud-hockeyveld@hotmail.com

Voor een reactie klik hier.