De cv Dieren-West voor en door de bewoners!

De wereld staat niet stil. Er zijn grote ontwikkelingen op gebieden als milieu, energie, sociale cohesie, rol van de overheid, etc. Die ontwikkelingen raken ook onze wijk Dieren-West.
Daarnaast is het erg belangrijk om in een goede, gezonde en veilige leefomgeving te wonen.
Dit moeten wij als bewoners van Dieren-West samen gaan realiseren. Maar hoe gaan we dit samen doen. Al werkend aan een wijkvereniging bleek een juridische vormgeving noodzakelijk.  

Om de belangen en initiatieven in D-W zo goed mogelijk te behartigen is de coöperatieve vereniging Dieren-West u.a. opgericht (cv D-W) op 3 augustus 2020 bij notaris te Lindert in Doesburg.

Uitgangspunten van de cv D-W zijn:
De missie: Het laten uitgroeien van Dieren-West tot een wijk waar het voor alle bewoners prettig is om te leven. 
De visie: Dieren-West heeft een goede basis om met behulp van de bewoners zelf een leefomgeving te realiseren waarbij de diversiteit in bewoners, in combinatie met het gevarieerde woningaanbod, zich verder kan ontwikkelen.
De strategie: Dieren-West is gericht op behoud, bevordering en versterking van de sociale cohesie tussen de bewoners. Dat kan door: 

  • elkaar beter te leren kennen;
  • samen initiatieven te ontplooien op gebieden als wonen, milieu, energie;
  • naar elkaar omkijken: een goede buur is beter dan een verre vriend;
  • samenwerken met overheden, woon-, zorg-, welzijns- en maatschappelijke organisaties;
  • het beheren en exploiteren van voorzieningen van algemeen belang voor (delen van) de wijk.

Lidmaatschap
Door lid te worden heb je inspraak in de cv D-W en daarmee inspraak op de initiatieven in de wijk. Je kunt onderwerpen aandragen en zorgen dat de wijkbewoners er kennis van krijgen. Je ontvangt voor de ALV een uitnodiging met agenda, verslagen en beleidsstukken.
Alle meerderjarige natuurlijke personen die in Dieren-West wonen kunnen lid worden. De kosten voor het lidmaatschap bedragen in 2022 € 0,00
Dus draag je Dieren-West een warm hart toe word lid

De uitgangspunten van de cv D-W zijn vormgegeven in de statuten, het huishoudelijk reglement en de toelichting.

Financiën, besturing, privacy 
De financiering van de cv D-W zonder winstoogmerk vindt plaats op basis van subsidies, giften, sponsoring, etc. Op de besteding van de gelden vindt controle plaats.

Bestuursleden vormen zoveel mogelijk een afspiegeling van de wijkbewoners.

De behandeling van persoonsgegevens is uitgewerkt in een privacyverklaring.

Voor een reactie klik hier.