Nieuws van uit de gemeente Rheden

Gemeente Rheden maakt robuuste keuzes voor financiële stabiliteit
De gemeente Rheden staat, net als vele andere gemeenten, voor aanzienlijke financiële uitdagingen. De komende jaren lopen de tekorten van de gemeente op tot zo’n 13 miljoen euro in 2028. De oplopende kosten komen voornamelijk door een uitbreiding van de gemeentelijke taken, prijsstijgingen en een toenemende behoefte aan zorg voor de inwoners. Deze kosten worden onvoldoende gecompenseerd door het Rijk en de inkomsten van het Gemeentefonds dalen. Daarom moet de gemeente fundamentele keuzes maken om de begroting in balans te brengen. In de Kadernota 2025-2028 worden maatregelen voorgesteld om de tekorten zoveel mogelijk te beperken.

Wethouder Financiën Dorus Klomberg zegt hierover: ”We moeten keuzes maken om financieel stabiel worden. Iedereen in Rheden zal dat helaas merken. Bezuinigingen en lastenverhogingen zijn onvermijdelijk. Hoewel dit een landelijk probleem is, heel veel gemeenten kampen met dezelfde uitdagingen, ligt de verantwoordelijkheid om het lokaal op te lossen bij ons. We maken bewuste keuzes om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen, met oog voor het sociale welzijn van onze inwoners. We blijven inzetten op de basiskenmerken van het coalitieakkoord “Groener, Socialer, Dichterbij.”

De Kadernota bevat de kaders, denkrichtingen en voorstellen voor wat de gemeente in de jaren 2025 tot en met 2028 wil bereiken. Ondanks de financiële tegenslag wil het college met deze kadernota ook perspectief bieden voor de gemeente die we wél willen zijn. Het coalitieakkoord blijft hierin leidend. Dat wil zeggen dat de gemeente blijft inzetten op behoud van onze biodiversiteit en het nemen van klimaatmaatregelen, ook met beperktere middelen (Groener). Bovendien blijft de inwoner centraal staan en blijft de gemeente investeren in de relatie met inwoners en de lokale economie (Dichterbij).

De gemeente Rheden blijft heel bewust inzetten op de integrale wijkaanpak, woningbouwversnelling en het stimuleren en versterken de sociale basis (Socialer). Daarentegen wordt bijvoorbeeld voorgesteld de subsidie voor de preventie van gezondheid stop te zetten en de inkomensgrens voor de Gelrepas te verlagen naar het minimuminkomen.

De gemeente kijkt ook naar de omvang van de ambtelijke organisatie en heeft organisaties waarmee in de regio wordt samengewerkt opdracht gegeven ook kritisch naar de eigen organisatie en taakuitvoering te kijken.  Tot slot worden aan de Raad voorstellen tot het verhoging van de lokale lasten, waaronder de OZB, voorgelegd. De OZB wordt op het niveau gebracht van het Gelders gemiddelde, dat betekent een verhoging van 20%.

Minder inkomsten, stijgende uitgaven
Vanaf 2026 worden de jaarlijkse inkomsten met 6-8 miljoen euro verlaagd als gevolg van een verandering in de uitbetaling vanuit het Gemeentefonds. Een ontwikkeling waar alle gemeenten mee te maken hebben. Voor de gemeente Rheden betekent dit dat er een gat ontstaat tussen hoeveel geld er nodig is en hoeveel geld er binnenkomt. Daarom is het noodzakelijk om nu al stappen te ondernemen. Wethouder Klomberg benadrukt: “We kunnen niet stilzitten. Ook in 2024 zien we al dat de inkomsten de uitgaven niet compenseren. Als we nu geen actie ondernemen, verliezen we de grip onze begroting.”

Begin juli besluit gemeenteraad over bezuinigingen
De gemeenteraad van Rheden besluit begin juli over de Kadernota 2025-2028. Zodra duidelijk is op welke wijze de gemeente moet bezuinigen, zullen de veranderingen stapsgewijs worden ingevoerd. In de begroting 2025 zal duidelijk worden welke stappen dat zijn.

oOOo

Gedeeltelijke afsluiting wegen Nationaal Park Veluwezoom per 1 juli 2024
De colleges van burgemeester en wethouders van Rheden en Rozendaal hebben op 28 mei jl. een historisch besluit genomen. Wegen op de Posbank gaan deels dicht om de balans tussen natuur, recreatie en leefomgeving te herstellen. De afsluitingen moeten leiden tot minder auto’s en motoren in en door het Nationaal Park. Hiermee wordt kwetsbare natuur beter beschermd en het draagt bij aan het herstel van de natuur. En de vermindering van het verkeer zal ook zorgen voor minder overlast in de omliggende dorpen. 

De gedeeltelijke afsluiting van de wegen gaat in op 1 juli aanstaande en geldt voor de weekenden, feestdagen en de maanden juli en augustus. Het besluit is een volgende stap in de uitvoering van het Masterplan Welkom Veluwezoom. Dit plan is in 2022 door de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal vastgesteld en hierin wordt nauw samengewerkt met Natuurmonumenten.
De afsluitingen worden uitgevoerd met verkeersborden en wegversmallingen. Er komen tijdelijke barriers en markeringen op de weg te staan bij de plekken waar de wegen worden afgesloten. Er is voor tijdelijke maatregelen gekozen omdat tegen het verkeersbesluit van de gedeeltelijke afsluitingen nog beroep mogelijk is.

De afsluitingen gelden voor de volgende wegen: Bovenallee, Beekhuizenseweg, Signaal Imbosch (weg richting de Brandtoren), Diepesteeg (na parkeerplaats De Lappendeken).
De Schietbergseweg wordt weer tweerichtingsverkeer. Dit is nodig om tijdens de gedeeltelijke afsluitingen het Posbank Paviljoen en de bijbehorende parkeerplaats te kunnen blijven bereiken. Hoewel aanwonenden hun zorgen hebben geuit over mogelijke toekomstige verkeersdrukte en veiligheid op deze weg, verwacht de gemeente Rheden dat deze weg dit verkeer in de huidige situatie (en met het verbod voor grote voertuigen) weer moet kunnen verwerken. Voor deze weg werkt de gemeente Rheden een plan uit voor een betere inrichting. Aanwonenden denken daarin mee. Door de afsluitingen zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen. Dit komt doordat een aantal parkeerplaatsen langs de Beekhuizenseweg niet meer met de auto te bereiken is. Er wordt gewerkt aan nieuwe parkeervoorzieningen. Om de druk op het parkeren te verminderen worden bezoekers gestimuleerd om met het openbaar vervoer of de fiets te komen. 

0OO0

Voor ieder kind een fiets
Maar liefst 7.500 euro is er voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland opgehaald door Stichting Geef en Deel Door. Met de opbrengst wordt deze zomer de actie ‘Voor iedereen een fiets’ opgezet. Een kind, waarvan ouders/verzorgers onvoldoende financiële mogelijkheden hebben, kan een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een gratis fiets. Het formulier voor het indienen van een aanvraag is te vinden op Sport in Rheden | Voor iedereen een fiets in de sportzomer van 2024

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland is enorm dankbaar voor het prachtige bedrag dat is opgehaald door de stichting Geef en Deel Door. Helaas is een eigen fiets niet vanzelfsprekend voor ieder kind. Niet elke ouder kan zich een fiets veroorloven voor zijn of haar kind. Een fiets hebben is noodzakelijk om mee te kunnen doen, om naar je vriendjes of vriendinnetjes te kunnen fietsen of naar je sportclub. Met deze geweldige opbrengst kunnen we in samenwerking met de gemeente Rheden straks heel veel kinderen blij maken. Zeker in deze tijd, met na de coronacrisis nu ook de inflatie hebben steeds meer kinderen onze hulp nodig. En die hulp bieden wij graag!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging of een culturele activiteiten kunnen doen, bijvoorbeeld muziekles, theateractiviteiten of schilderen. Dat is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ze leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen toeneemt.

0OO0

Gelrepas
De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners actief zijn & blijven op gebied van sport, cultuur & recreatie. Om inwoners met een laag inkomen daarbij te ondersteunen is er de Gelrepas. Met deze gratis pas hebben inwoners een persoonlijk tegoed dat bij verschillende aanbieders van activiteiten (denk aan sportscholen, clubs, verenigingen maar ook Burgers Zoo, het Openluchtmuseum, theater of bisocoop) besteed kan worden. De gemeente sluit daarom ook doorlopend nieuw aanbod op de pas aan, zowel regionaal als lokaal. Alle leden van het gezin krijgen hun eigen pas met tegoed, wat een jaar geldig is. Ieder nieuw pasjaar ontvangt men ook nieuw tegoed. Meer info over de pas vindt u op Gelrepas en in de folder in de bijlage.

Het gebruik onder seniore inwoners (ouder dan 67 jaar) is erg laag. Als zij al een pas hebben besteden zij over het algemeen maar weinig tegoed. We zien als gemeente graag dat ook deze doelgroep zo optimaal mogelijk van de pas gebruik maakt. We proberen daarom via verschillende kanalen o.a.  STICHTING STOER  en de buurthuizen) extra bekendheid aan de Gelrepas te geven.

0OO0

Veluwezoom anders beleven!
Kijk vanaf de Carolinaberg naar de Koningswegen. Weet wat er verbouwd werd op landgoed De Oorsprong. Waar werd er papier geschept op landgoed De Molenbeek? Volg de geschiedenis van het Arnhems grondgebied of maak kennis met de baron van landgoed Rhederoord. Kom te weten waar ijzer werd geproduceerd of waar de 1e luchtvaartpionier van Nederland was opgestegen. 

Op de Veluwezoom valt veel meer te beleven dan de prachtige natuur. Via belevingsobjecten maken bezoekers én inwoners kennis met deze en andere verhalen achter de plek waar ze zich bevinden. De belevingsobjecten zijn geplaatst bij landgoederen, kastelen en andere historische plekken in de Veluwezoomgemeenten Renkum, Arnhem, Rozendaal, Rheden en Brummen. 
Alle objecten zijn zo gemaakt dat door eraan te draaien meer feitjes en weetjes te zien zijn. Bij sommige objecten kan men water tappen of via stampers iets in werking zetten. Interactief dus. De objecten zijn te vinden langs een (fiets)route die door het prachtige gebied van de Veluwezoom loopt van Eerbeek tot Wageningen. Bezoekers kunnen zelf een route maken via de fietsknooppunten, of voor de speciale routes kijken op Veluwezoom-verhalen (visitveluwe.nl).

Het eerste belevingsobject is in september vorig jaar geplaatst bij de Oliemolen in Eerbeek. Dit was het begin. Inmiddels zijn alle 9  objecten klaar. De betrokken gemeenten en hun partners in de recreatieve sector zijn enthousiast. Zij zoeken nog wel financiering voor meer objecten waarmee inwoners en bezoekers kennis kunnen maken met het verhaal achter de vele aansprekende plekken op en rond de Veluwezoom.

De belevingsobjecten zijn tot stand gekomen door samenwerking van de Veluwezoomgemeenten, met steun van provincie Gelderland, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en Veluwe op 1. Het ontwerp is van Kinkorn, de uitvoering door Kloosterboer Decor en het Routebureau Veluwe heeft de objecten geplaatst. Het project zelf is begeleid door Bureau Trenning.

oOOo

Energietoeslag ook voor middeninkomens
Niet alleen inwoners van de gemeente Rheden met een laag inkomen hebben recht op energietoeslag. Ook inwoners met een middeninkomen kunnen de toeslag aanvragen. De gemeente ontving vanuit deze doelgroep tot nu toe nog maar weinig aanvragen en roept mensen op alsnog te kijken of ze in aanmerking komen. De energietoeslag bedraagt 1.300 euro en kan nog tot 1 juni 2024 aangevraagd worden.

De gemeente Rheden heeft de regeling uitgebreid, zodat meer huishoudens recht hebben de toeslag.Met deze verruiming wil de gemeente nog meer mensen met hoge energiekosten helpen. Een huishouden met een inkomen tot en met 150 procent van de bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de toeslag.
Vorig jaar lag deze grens op 120 procent van de bijstandsnorm. Mogelijk hebben inwoners die eerder niet aanmerking wamen, hier nu dus wel recht op.

Aanvragen energietoeslag
Huishoudens die (in 2022 of 2023) de energietoeslag ontvingen waarvan de situatie niet is veranderd, kregen de toeslag automatisch op hun bankrekening gestort.
Overige huishoudens kunnen tot 1 juni 2024 digitaal een aanvraag doen via www.rheden.nl/energietoeslag.  Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden.
Bureau Minimaregelingen, onderdeel van Gezondverzekerd, voert de toeslag namens de gemeente uit. Voor vragen over een aanvraag zijn zij telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur via 033 30 35 455. Inwoners die het lastig vinden de aanvraag digitaal te doen, kunnen voor hulp langskomen op de inloopspreekuren van de Formulierenhulp op maandagochtend van 9:30 tot 11:30 uur in Het Duynhuis, Van der Duyn Van Maasdamstraat 63 in Dieren

oOOo

Vraag op tijd een nieuw paspoort of identiteitskaart aan
Vanaf maart 2024 verwacht de gemeente extra drukte in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Vraag daarom op tijd uw nieuwe reisdocument aan.

In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten aangepast van 5 naar 10 jaar. Dat zorgde ervoor dat tussen 2019 en 2024 weinig nieuwe documenten zijn aangevraagd. Vanaf 2024 verlopen de eerste documenten met 10-jarige geldigheid. Dit betekent dat veel inwoners vanaf 2024 hun documenten gaan vernieuwen. Hierdoor verwacht de gemeente tussen 2024 en 2029 een piek in het aanvragen van een reisdocument en extra drukte aan de balies. Plan daarom op tijd een afspraak in via: www.rheden.nl/afspraak

oOOo

Gratis wegbrengen puin en onbehandeld/ongeverfd hout 
De verwerkingskosten van puin en ongeverfd hout zijn het laatste jaar gedaald. Dat is de reden dat college van B&W heeft besloten dat inwoners per 1 januari 2024 dit afval gratis weg kunnen brengen.  
Sinds 2020 maken inwoners van de gemeente Rheden gebruik van het Recycleplein in Doesburg voor het wegbrengen van grof huishoudelijk afval. Het plein zit aan de Parallelweg Den Helder 4 in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag (donderdag en vrijdag tot 19.00 uur).

Naast het genoemde puin en ongeverfd hout zijn er nog meer afvalsoorten die gratis weggebracht kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld autobanden (zonder velg), bakolie en frituurvet, batterijen, elektrische apparaten, glazen flessen en potjes, groen- en snoeiafval, kunststof tuinmeubelen, metaal, papier en karton, oud ijzer, piepschuim en tapijt. Herbruikbare goederen kunnen gratis naar een kringloopwinkel van 2Switch.

Door de marktontwikkeling is het verwerkingstarief van zowel puin als onbehandeld/geverfd hout veranderd. Voor puin is het erg laag en onbehandeld/geverfd hout zorgt zelfs voor opbrengsten. De verwachting is dat dit op langere termijn zo zal blijven. 

Ook andere gemeentes, zoals Doesburg en Bronckhorst, maken gebruik van het Recycleplein in Doesburg. Het afvalverwerkingsbedrijf Circulus beheert en exploiteert het plein. De samenwerking met de gemeente Doesburg en Circulus betekent dat kosten gedeeld worden en de openingstijden verruimd zijn. Uit een gehouden enquête blijkt dat het plein goed wordt bezocht en dat inwoners tevreden zijn over het plein.   
Ronald ter Hoeven, wethouder afval: “Het gratis wegbrengen van puin en onbehandeld hout past bij ons uitgangspunt: de vervuiler betaalt. Dat betekent dat onze inwoners niet meer betalen dan nodig is. Daarnaast hoop ik dat deze gratis tarieven ervoor zorgen dat inwoners de weg naar Doesburg nog beter weten te vinden als het gaat om het wegbrengen van grof huishoudelijk afval.”.Kijk voor meer info over het recycleplein op Inwoners Rheden welkom op Recycleplein Doesburg | Circulus

oOOo

Controle hondenbezit weer van start
Vanaf 4 september 2023 start de gemeente Rheden met huis-aan-huis controle op het bezit van honden. Controleurs van het bureau Legitiem B.V. voeren de controle namens de gemeente uit.

Iedere inwoner van de gemeente Rheden die een hond bezit, moet hiervan aangifte doen en hondenbelasting betalen. Met de opbrengst van deze belasting betaalt de gemeente de kosten en voorzieningen die met honden te maken hebben. Denk hierbij aan het schoonhouden van de leefomgeving, het plaatsen van hondenpoep dispensers en het bieden van voldoende uitlaatmogelijkheden.
De controleurs bellen bij alle inwoners aan om het hondenbezit te controleren. De controleurs beschikken over een geldig legitimatiebewijs van Legitiem B.V. U mag daar altijd naar vragen.

Wijzigingen doorgeven? U kunt het bezit van een hond eenvoudig digitaal doorgeven (met DigiD) via www.rheden.nl/hondenbelasting. Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Formulierenhulp Rheden kan u hierbij helpen. Kijk voor meer informatie of om contact op te nemen op https://www.humanitas.nl/afdeling/rijn-ijssel/activiteiten/formulierenhulp-rheden/ 
Meer informatie: Het aantal honden is bepalend voor de hoogte van de aanslag hondenbelasting. Wie meerdere honden heeft, betaalt ook meer belasting. Op www.rheden.nl/hondenbelasting vindt u meer informatie over hondenbelasting en de tarieven.

oOOo

Meldingen in de openbare ruime vanaf nu met de Fixi-app.
Is er een lantaarnpaal stuk? Zorgt een losse stoeptegel voor onveilige situaties? Deze en andere meldingen in de openbare ruimte kunnen inwoners vanaf 15 december 2021 heel simpel doen via de website of met de Fixi-app op de smartphone.

Meldingen doen gaat vanaf nu een stuk gemakkelijker. Melders zien een kaartje van de omgeving en kunnen hierop gemakkelijk  aangeven om welke plek het gaat. Ook is er heel snel te zien of de melding al is gedaan, en of er andere meldingen zijn in de omgeving. Melders kunnen de omschrijving invullen, eventueel een foto uploaden en de melding is gedaan.  

Ook de voortgang is goed te volgen via Fixi. De melder wordt op de hoogte gehouden over de afhandeling van zijn melding, maar kan dit ook gemakkelijk zelf zien. 

Ook voor de medewerkers van de gemeente Rheden heeft het werken met Fixi veel voordelen. Zowel de medewerkers van het Klant Contactcentrum  als de handhavers hebben een beter overzicht van de meldingen en de voortgang. Zo kunnen ook zij inwoners beter en sneller helpen. Meer info is te vinden op www.rheden.nl/fixi.

oOOo

Buurtbemiddeling biedt uitkomst
Spelende kinderen, rokende barbecues, gezellige muziek; voor de één een feest, voor de ander een ergernis.
Woongenot is voor iedereen anders en als buren je woongenot negatief beïnvloeden, kan dat problemen geven. Gelukkig kan in de meeste gevallen dit soort ergernissen onderling goed worden opgelost maar soms lukt dat niet. Het kan moeilijk zijn je buren aan te spreken. Irritaties lopen snel op en met elkaar in gesprek gaan wordt dan lastig. Buurtbemiddeling kan dan uitkomst bieden!

Buurtbemiddeling is gratis, neutraal, onafhankelijk, bewezen effectief en inmiddels in meer dan 300 gemeenten beschikbaar. Insteek is om buren weer met elkaar in gesprek te brengen en hen te stimuleren samen tot een oplossing te komen, onder begeleiding van twee vrijwillige bemiddelaars. Iedereen kan zich aanmelden. Een vrijwilliger van Buurtbemiddeling neemt vervolgens contact op om te horen wat er speelt en legt graag uit welke mogelijkheden er zijn. Twee derde van de aanmeldingen wordt dankzij Buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond.

Bemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen aan een betere samenleving. Zonder vrijwilligers geen Buurtbemiddeling. Juist omdat zij vrijwilliger zijn, is hun inzet van essentiële waarde; ze zijn niet afhankelijk van een organisatie, hebben geen oordeel en luisteren goed naar beide kanten van een verhaal. De bemiddelaars gaan altijd met z’n tweeën op afspraak langs bij de melder om vervolgens aan te bellen bij de andere buren om zijn/haar verhaal te horen. Als beide partijen met elkaar in gesprek willen, vindt dit plaats op een neutrale locatie. De bemiddelaars begeleiden het gesprek, maar reiken niet de oplossing aan. Dat doen de buren zelf.

De gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg hebben onlangs opnieuw een convenant afgesloten met Rijnstad Buurtbemiddeling. Dat betekent dat alle inwoners van deze gemeenten van Buurtbemiddeling gebruik kunnen maken als zij problemen hebben met hun buren. Buurtbemiddeling draagt bovendien bij aan het vergroten van het gevoel van veiligheid en uiteindelijk wordt iedereen daar beter van.

Voor het inschakelen van Buurtbemiddeling of voor meer informatie of zelf bemiddelaar worden, neem dan contact op via e-mail: buurtbemiddelingrrd@rijnstad.nl of via M: 06 27 838 471.
Voor een reactie klik hier.
Dit bericht is geplaatst in Tonen-in-laatste-5. Bookmark de permalink.